View Post

Прилози за упис на ДООЕЛ

Изјава за основање на ДООЕЛ со паричен влог Изјава за основање на ДООЕЛ со паричен влог со одложено плаќање Изјава за основање на ДООЕЛ со непаричен влог Изјава за основање …

View Post

Прилози за упис на ДОО

Договор за основање на ДОО со непаричен влог Договор за основање на ДОО со непаричен влог со одложено плаќање Договор за основање на ДОО со паричен влог Договор за основање …

View Post

Отворање на трансакциска сметка

Според законот за трговски друштва на РМ, секоја ново-отворена компанија е должна да отвори и валидна трансакциска сметка на ново формираното правно лице. Потребна документација за отворање на нова трансакциска …

View Post

Типови на претпријатија

Според Закон за трговски друштва (ЗТД) на Република Македонија, претпријатијата се делат на неколку групи. Категорија Закон за трговски друштва Микро претпријатија До 10 вработени Бруто приход од било кој …

View Post

Посебни услови за градежна дејност

Посебни услови за градежна дејност Учесници во изградбата се носителот на правото на градење и правни лица кои ги вршат работите на проектирање, ревизија, изведување и надзор над изградбата При …

View Post

Посебни услови за угостителска дејност

Посебни услови за угостителска дејност За вршење на угостителска дејност мора да бидат исполнети пропишаните минимално-технички услови (МЕ-ДПИ). објектот да може да се употребува (МТВ), санитарно здравствени услови (МЗ), условите …

View Post

Посебни услови за туристичка дејност

Посебни услови за туристичка дејност Посебни услови: туристичка дејност можат да вршат трговски друштва и трговци поединци регистрирани во трговскиот регистар (вршители на туристичка дејност) под услови и начин утврдени …

View Post

Посебни услови за трговија

Посебни услови за трговија  Стоките што се пуштени во промет треба да одговараат на физичко – хемиските и органолептичките својства, да се спакувани, декларирани, означени, односно обележени, согласно со закон. Стоките …

View Post

Вид на дејности – општи услови

Вид на дејности – општи услови Дејност Трговец во смисла на ЗТД е секое лице кое самостојно трајно во вид на занимање врши трговска дејност заради остварување добивка со производство, …