View Post

Разделете ја Вашата публика

Сегментација на купувачите е разбирање на уникатните карактеристики и однесувања на Вашите клиенти за да може да излезе со маркетинг порака која ефективно ќе комуницира со нив. Исто така, Ви помага …

View Post

Успешен претприемач – одлучувачки фактори – реалност

Петнаесетте фактори кои влијаат на успешноста на претприемачот: Спремност да превземе акција, Знаење, Креативност, Вештини, Интелигенција, Истрајност, Упорност, Тимска работа, Вкалкулирано ризикување, Самодоверба, Искуство, Талент Чесност, Врски и Среќа. Зошто …

View Post

Управување со долгови

За растечки бизнис, со одржливо ниво на долг може да биде ефикасен начин за водење бизнис. Додека некои сопственици на мали претпријатија се горди на фактот дека никогаш не земале  долг, …

View Post

Управување со Вашите плати и трошоци

Најголемитe севкупни трошоци на секоја компанија се платите. На трошоците влијаат, меѓу другото, трендовите и барањата на пазарот, политиките за задржување на вработените, опциите за придобивки и барањата на вработените.  Буџетирањето …

View Post

Светскиот пазар достапен преку интернет продавница

Извештајот за состојбата со електронската трговија што го изготви УСАИД на барање на Министерството за информатичко општество и администрација, покажа дека електронската трговија, во нашата земја не е доволно развиена …

View Post

Бизнис план – Содржина и резиме

Откако ќе ја свртите насловната страна, односно откако ќе го отворите бизнис планот ќе дојдете до содржината на истиот и до резимето на истиот. Карактеристично за овие два елемента е …

View Post

Бизнис План – Општо за Компанијата

Досега веќе ја имате изработено насловната страна и секако го поставивте костурот во вид на резиме и содржина. Веќе треба да започнете да се занимавате со вистинскиот процес на планирање. Во овој наслов …

View Post

Акционерско друштво

Акционерското друштво е трговско друштво карактеристично по тоа што акционерите учествуваат со влогови во основната главнина, којашто е поделена на акции. Минималниот број на членови според Законот за трговски друштва …

View Post

Бизнис план – SWOT анализа

Бизнис план – SWOT анализа Сега е време во овој дел од процесот на планирање да ги видите нашите реални позиции. Ни оваа анализа не мора да биде конечна туку …