View Post

Истражување на Пазар – Porter-ов модел

Porter-ов модел на истражување на пазарот или пак анализа на индустријата, кој уште се нарекува и Porter-ова анализа на 5 сили претставува една моќна алатка за претприемачите. Овој модел се …

View Post

Систем на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија

Врз основа на уставните определби за социјално осигурување произлегуваат и правата од пензиското и инвалидското осигурување, како основни права на граѓаните. Со Законот за пензиското и инвалидското осигурување се уредува …

View Post

Основање и упис на ДОО/ДООЕЛ

Друштво со ограничена одговност (ДОО) е трговско друштво во коешто едни или повеќе физички и правни лица учествуваат со по еден влог во однапред договорена основна главнина на друштвото.Основањето се …

View Post

Бизнис план – Производи и/или услуги

Сметајте го овој дел како еден процес на планирање, а не само препишување на Вашите идеи од книгата со бизнис идеи. Целта на овој наслов е прецизно да се дефинираат карактеристиките …

View Post

Бизнис план – Продажна стратегија и имплементација

Продолжуваме со туторијалот за бизнис планирање. Да се потсетиме што се досега беше завршено. Ја направивме насловната страна, кажавме и за резимето и содржината, ја опишавме нашата компанија, ги дефиниравме производите и услугите кои …

View Post

Бизнис план – Онлајн стратегија

На ред е сега нешто сосема ново, и нешто што во практика ретко или пак воопшто се гледа. Овој наслов како дел од еден бизнис план можеби претставува наједноставниот наслов …

View Post

Бизнис план – Менаџмент

Сега ќе навлеземе во еден сосема подруг дел од планирањето, а тоа е менаџментот и организациската поставеност и структура на бизнисот. Овој елемент или поднаслов се однесува на менаџментот. Менаџментот …