View Post

Бизнис план – Содржина и резиме

Откако ќе ја свртите насловната страна, односно откако ќе го отворите бизнис планот ќе дојдете до содржината на истиот и до резимето на истиот. Карактеристично за овие два елемента е …

View Post

Бизнис План – Општо за Компанијата

Досега веќе ја имате изработено насловната страна и секако го поставивте костурот во вид на резиме и содржина. Веќе треба да започнете да се занимавате со вистинскиот процес на планирање. Во овој наслов …

View Post

Акционерско друштво

Акционерското друштво е трговско друштво карактеристично по тоа што акционерите учествуваат со влогови во основната главнина, којашто е поделена на акции. Минималниот број на членови според Законот за трговски друштва …

View Post

Бизнис план – SWOT анализа

Бизнис план – SWOT анализа Сега е време во овој дел од процесот на планирање да ги видите нашите реални позиции. Ни оваа анализа не мора да биде конечна туку …

View Post

SWOT анализа – еден прашалник

Овој Анкетен прашалник претставува практична примена на SWOT-анализа при истражување на работењето на производствените претпријатија, меѓутоа може да се користи и во секое друго претпријатие. Опфатени се сите актуелни прашања во тој …

View Post

SEO – Алатки кои може да се користат

Во оваа кратка презентација на најважните алатки (бесплатни) кои можете да ги користите и комбинирате за целиот овој SEO процес кој го опфативме досега. Ова не се единствените алатки кои …