View Post

Дефиниција на трговец

Според Законот за трговски друштва, членот 4, трговец е секое лице кое самостојно трајно во вид на занимање врши трговска дејност заради остварување добивка со производство, трговија и давање услуги …