View Post

Вид на дејности – општи услови

Вид на дејности – општи услови Дејност Трговец во смисла на ЗТД е секое лице кое самостојно трајно во вид на занимање врши трговска дејност заради остварување добивка со производство, …

View Post

Трговско друштво

Трговско друштво Услови – општи за основање (важат општите за трговец наведени тука): Негативни услови Трговско друштво не можат да основаат: 1) трговски друштва чија сметка отворена кај кој било …

View Post

Пренос на фирма

Пренесување на фирма и запишување во трговскиот регистар Кон пријавата за упис на пренесување на фирмата се приложува: договор за пренос на фирмата-заверен кај нотар и доказ дека сите доверители се согласиле …

View Post

Трговец поединец

Трговец поединец претставува: физичко лице, кое во вид на занимање, врши некоја од трговските дејностиопределени со Законот за трговски друштва; трговецот поединец одговара за своите обврски лично и неограничено со сиотсвој …

View Post

Дефиниција на трговец

Според Законот за трговски друштва, членот 4, трговец е секое лице кое самостојно трајно во вид на занимање врши трговска дејност заради остварување добивка со производство, трговија и давање услуги …

View Post

Среден трговец

За среден трговецсогласно ЗТД на РМ, се смета трговецот кој во секоја од последните две пресметковни години, односно во првата година од работењето ги задоволил најмалку два од можните три …

View Post

Мал трговец

Мал трговец според ЗТД, е трговецот кој во секоја од последните две пресметковни години, односно во првата година од работењето ги задоволил најмалку два од можните три следни критериуми, и тоа: …

View Post

Микро претпријатие

Микро претпријатие, односно микро трговец според ЗТД (Закон заз трговски друштва): просечниот број на вработените, врз основа на часови на работа да е до 10 работници бруто приход остварен од трговецот …