Според Закон за трговски друштва (ЗТД) на Република Македонија, претпријатијата се делат на неколку групи.

Категорија Закон за трговски друштва
Микро претпријатија До 10 вработени

Бруто приход од било кој извор до 50000 евра

Мали претпријатија До 50 вработени

Годишен приход до 2 милиони евра

Просечна вредност на вкупни средства на актива до 2 милиони евра

Средни претпријатија До 250 вработени

Годишен приход до 10 милиони евра

Просечна вредност на вкупни средства на актива до 11 милиони евра

 

Архива

Акционерско друштво

Акционерското друштво е трговско друштво карактеристично по тоа што акционерите учествуваат со влогови во основната главнина, којашто е поделена на акции. Минималниот број на членови според Законот за трговски друштва …

Posted in Започни бизнис, Основање на друштво, Типови на претпријатија | Comments Off on Акционерско друштво

Типови на претпријатија

Според Закон за трговски друштва (ЗТД) на Република Македонија, претпријатијата се делат на неколку групи. Категорија Закон за трговски друштва Микро претпријатија До 10 вработени Бруто приход од било кој …

Posted in Типови на претпријатија | Comments Off on Типови на претпријатија

Трговец поединец

Трговец поединец претставува: физичко лице, кое во вид на занимање, врши некоја од трговските дејностиопределени со Законот за трговски друштва; трговецот поединец одговара за своите обврски лично и неограничено со сиотсвој …

Posted in Типови на претпријатија, Упис во регистар | Comments Off on Трговец поединец

Дефиниција на трговец

Според Законот за трговски друштва, членот 4, трговец е секое лице кое самостојно трајно во вид на занимање врши трговска дејност заради остварување добивка со производство, трговија и давање услуги …

Posted in Типови на претпријатија | Tagged | Comments Off on Дефиниција на трговец

Среден трговец

За среден трговецсогласно ЗТД на РМ, се смета трговецот кој во секоја од последните две пресметковни години, односно во првата година од работењето ги задоволил најмалку два од можните три …

Posted in Типови на претпријатија | Comments Off on Среден трговец

Мал трговец

Мал трговец според ЗТД, е трговецот кој во секоја од последните две пресметковни години, односно во првата година од работењето ги задоволил најмалку два од можните три следни критериуми, и тоа: …

Posted in Типови на претпријатија | Comments Off on Мал трговец

Микро претпријатие

Микро претпријатие, односно микро трговец според ЗТД (Закон заз трговски друштва): просечниот број на вработените, врз основа на часови на работа да е до 10 работници бруто приход остварен од трговецот …

Posted in Типови на претпријатија | Comments Off on Микро претпријатие