View Post

ДАНОЦИ НА ДОХОД (ДИРЕКТНИ ДАНОЦИ)

Даноци на доход или директни даноци се: Персонален данок на доход (ПДД) / Данок на личен доход (ДЛД) Данок на добивка (ДД) ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД / ДАНОК НА ЛИЧЕН …

View Post

ПЕНЗИСКИОТ СИСТЕМ ВО МАКЕДОНИЈА

Пензискиот систем во Република Северна Македонија е регулиран со Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Права од пензиско и инвалидско осигурување се: право на старосна пензија; право на инвалидска пензија; право …

View Post

КАКО СЕ ПРЕСМЕТУВА БРУТО-ПЛАТА

1) Пресметката на плата за работник кој работи вкупен број на часови во месецот се врши на следниот начин: Бруто плата – Придонеси – Лично ослободување = Основица за пресметка …

View Post

Обука за заштита на вработените

Сопствениците на бизниси сфаќаат дека дизајнирањето, креирањето и спроведувањето на прирачници за политики во текот на развојната фаза на компанијата, може да обезбедат долгорочни насоки кои ќе помогнат во воспоставувањето …

View Post

Публикација: Институционална соработка помеѓу јавниот, граѓанскиот и бизнис секторот

Кликнете тука за да ја погледнете публикацијата. Оваа публикација е изработена во рамките на проектот “Паметна алатка за управување со бизнис (Smart tool for business management)”, кој го спроведува Здружението …

View Post

Распоред на работното место

Распоредот на работното место е начинот на кој се поставуваат алатите и материјалите и како се складираат завршените производи на местото каде што се работи. Безбедност Безбедноста во работилницата е …

View Post

Постапка за вработување

Комплетната постапка за вработување се состои од следните чекори: Објавување на оглас за вработување Пријава во АВРМ за потреба од работник Оценка на кандидати Решение за вработување Договор за вработување …