View Post

Распоред на работното место

Распоредот на работното место е начинот на кој се поставуваат алатите и материјалите и како се складираат завршените производи на местото каде што се работи. Безбедност Безбедноста во работилницата е …

View Post

Постапка за вработување

Комплетната постапка за вработување се состои од следните чекори: Објавување на оглас за вработување Пријава во АВРМ за потреба од работник Оценка на кандидати Решение за вработување Договор за вработување …

View Post

Регулирање на работните обврски

Според законот за работните односи на РМ, за регулирање на истите, потребните се следните документи: Евиденција на работно време за секој вработен Користење на годишен одмор Постапка за отпочнување и …