View Post

Одредување цени кај вршител на услуги

Бизниси со вршење услуги, како што се ресторани, сервиси за коли, хемиско чистење, туристички агенции или транспортери, не произведуваат или не продаваат стоки кои можат да се видат или да …

View Post

Познавање на Вашите трошоци

Познавањето на трошоците за разните ставки ви овозможува прво да се справите со најголемата трошковна ставка. Во производни фирми, ова вообичаено се директните трошоци за материјали, но кај сервисните дејности …

View Post

Вршење услуги

Сервисните дејности вообичаено не произведуваат стоки, но тие даваат услуги за јавноста или за некој дел од јавноста. Општо земено,во сервисниот сектор постојат поголем број бизниси отколку во производниот сектор.Сервисните …