View Post

Распоред на работилницата

Распоред на работилницата е начинот на кој машините, работните маси и местата за складирање во работилницата се поставени во сооднос едни на други. Добар распоред значи дека производот патува и …

View Post

Повеќе слободни пари – како резултат на помало врзување на пари во залихи

Парите се најважното средство за водење на вашиот бизнис.парите ви овозможуваат да купите репроматеријали,да ги исплатите работниците и канцеларисткиот персонал,како и да платите за други трошоци какви што се кирија,осигурување,телефон …

View Post

Распоред на работното место

Распоредот на работното место е начинот на кој се поставуваат алатите и материјалите и како се складираат завршените производи на местото каде што се работи. Безбедност Безбедноста во работилницата е …

View Post

Намалување на трошоци за репроматеријали

Трошоците за материјали можат да се намалат на следниот начин: -Добро купување. Ова е уште поважно во производоството отколку во трговијата на мало. Цената не значи се. Евтин материјал може …

View Post

Фазите во производството

Фазите во производство секогаш следат една по друга по ист редослед,независно за кој производ се работи. ФАЗА 1 – СКЛАДИРАЊЕ Материјалите и деловите кои се купени пристигнуваат во магацинот за …

View Post

Производство

Производството значи обработка на репроматеријали или монтажа на полупроизводи, за да се добие готов производ, со користење на работници (работна рака), машини, алати и енергија.  Репроматеријалите(дрво,челик,платно,хемикалии,итн.) и деловите(рачки,шајки,завртки,жица,конец,итн.) како и …