View Post

Пренос на фирма

Пренесување на фирма и запишување во трговскиот регистар Кон пријавата за упис на пренесување на фирмата се приложува: договор за пренос на фирмата-заверен кај нотар и доказ дека сите доверители се согласиле …