View Post

Отворање на трансакциска сметка

Според законот за трговски друштва на РМ, секоја ново-отворена компанија е должна да отвори и валидна трансакциска сметка на ново формираното правно лице. Потребна документација за отворање на нова трансакциска …

View Post

Посебни услови за градежна дејност

Посебни услови за градежна дејност Учесници во изградбата се носителот на правото на градење и правни лица кои ги вршат работите на проектирање, ревизија, изведување и надзор над изградбата При …

View Post

Посебни услови за угостителска дејност

Посебни услови за угостителска дејност За вршење на угостителска дејност мора да бидат исполнети пропишаните минимално-технички услови (МЕ-ДПИ). објектот да може да се употребува (МТВ), санитарно здравствени услови (МЗ), условите …

View Post

Посебни услови за туристичка дејност

Посебни услови за туристичка дејност Посебни услови: туристичка дејност можат да вршат трговски друштва и трговци поединци регистрирани во трговскиот регистар (вршители на туристичка дејност) под услови и начин утврдени …

View Post

Посебни услови за трговија

Посебни услови за трговија  Стоките што се пуштени во промет треба да одговараат на физичко – хемиските и органолептичките својства, да се спакувани, декларирани, означени, односно обележени, согласно со закон. Стоките …