View Post

Отворање на трансакциска сметка

Според законот за трговски друштва на РМ, секоја ново-отворена компанија е должна да отвори и валидна трансакциска сметка на ново формираното правно лице. Потребна документација за отворање на нова трансакциска …

View Post

Вид на дејности – општи услови

Вид на дејности – општи услови Дејност Трговец во смисла на ЗТД е секое лице кое самостојно трајно во вид на занимање врши трговска дејност заради остварување добивка со производство, …

View Post

Трговско друштво

Трговско друштво Услови – општи за основање (важат општите за трговец наведени тука): Негативни услови Трговско друштво не можат да основаат: 1) трговски друштва чија сметка отворена кај кој било …

View Post

Трговец поединец

Трговец поединец претставува: физичко лице, кое во вид на занимање, врши некоја од трговските дејностиопределени со Законот за трговски друштва; трговецот поединец одговара за своите обврски лично и неограничено со сиотсвој …