View Post

Основање и упис на ДОО/ДООЕЛ

Друштво со ограничена одговност (ДОО) е трговско друштво во коешто едни или повеќе физички и правни лица учествуваат со по еден влог во однапред договорена основна главнина на друштвото.Основањето се …

View Post

Акционерско друштво

Акционерското друштво е трговско друштво карактеристично по тоа што акционерите учествуваат со влогови во основната главнина, којашто е поделена на акции. Минималниот број на членови според Законот за трговски друштва …

View Post

Посебни услови за градежна дејност

Посебни услови за градежна дејност Учесници во изградбата се носителот на правото на градење и правни лица кои ги вршат работите на проектирање, ревизија, изведување и надзор над изградбата При …

View Post

Посебни услови за угостителска дејност

Посебни услови за угостителска дејност За вршење на угостителска дејност мора да бидат исполнети пропишаните минимално-технички услови (МЕ-ДПИ). објектот да може да се употребува (МТВ), санитарно здравствени услови (МЗ), условите …

View Post

Посебни услови за туристичка дејност

Посебни услови за туристичка дејност Посебни услови: туристичка дејност можат да вршат трговски друштва и трговци поединци регистрирани во трговскиот регистар (вршители на туристичка дејност) под услови и начин утврдени …

View Post

Посебни услови за трговија

Посебни услови за трговија  Стоките што се пуштени во промет треба да одговараат на физичко – хемиските и органолептичките својства, да се спакувани, декларирани, означени, односно обележени, согласно со закон. Стоките …

View Post

Вид на дејности – општи услови

Вид на дејности – општи услови Дејност Трговец во смисла на ЗТД е секое лице кое самостојно трајно во вид на занимање врши трговска дејност заради остварување добивка со производство, …