View Post

Акционерско друштво

Акционерското друштво е трговско друштво карактеристично по тоа што акционерите учествуваат со влогови во основната главнина, којашто е поделена на акции. Минималниот број на членови според Законот за трговски друштва …

View Post

Типови на претпријатија

Според Закон за трговски друштва (ЗТД) на Република Македонија, претпријатијата се делат на неколку групи. Категорија Закон за трговски друштва Микро претпријатија До 10 вработени Бруто приход од било кој …

View Post

Трговец поединец

Трговец поединец претставува: физичко лице, кое во вид на занимање, врши некоја од трговските дејностиопределени со Законот за трговски друштва; трговецот поединец одговара за своите обврски лично и неограничено со сиотсвој …

View Post

Дефиниција на трговец

Според Законот за трговски друштва, членот 4, трговец е секое лице кое самостојно трајно во вид на занимање врши трговска дејност заради остварување добивка со производство, трговија и давање услуги …

View Post

Среден трговец

За среден трговецсогласно ЗТД на РМ, се смета трговецот кој во секоја од последните две пресметковни години, односно во првата година од работењето ги задоволил најмалку два од можните три …

View Post

Мал трговец

Мал трговец според ЗТД, е трговецот кој во секоја од последните две пресметковни години, односно во првата година од работењето ги задоволил најмалку два од можните три следни критериуми, и тоа: …

View Post

Микро претпријатие

Микро претпријатие, односно микро трговец според ЗТД (Закон заз трговски друштва): просечниот број на вработените, врз основа на часови на работа да е до 10 работници бруто приход остварен од трговецот …