View Post

Закон за трговија

Закон за трговија линк до законот Закон за изменување на законот за трговија бр.120 линк до законот Одлука од Уставниот суд линк Указ бр.1 за прогласување на законот за изменување …

View Post

Закон за работни односи

Закон за работни односи линк до законот Закон за работни односи – пречистен текст бр.1 линк до законот Закон за работни односи – пречистен текст бр.2 линк до законот Закон …

View Post

Закон против ограничување на конкуренцијата

Закон против ограничување на конкуренцијата линк до законот Указ бр.1 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот против ограничување на конкуренцијата линк Указ бр.2 за прогласување на …

View Post

Закон за јавни набавки

Закон за јавни набавки линк до законот Указ бр.1 за законот за изменување и дополнување на законот за јавни набавки линк Указ бр.2 за законот за изменување и дополнување на …

View Post

Закон за електронска трговија

Закон за електронска трговија линк до законот Закон за изменување и дополнување на законот за електронска трговија бр.17 линк Закон за изменување и дополнување на законот за електронска трговија бр.104 …

View Post

Закон за детективска дејност

Закон за детективската дејност линк до законот Указ бр.1 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за детективската дејност линк Указ бр.2 за прогласување на законот за …

View Post

Законска регулатива

Закон за трговски друштва – дел 1  дел 2 Акти и одлуки Измени и дополнувања Пречистен текст Закон за занаетчиство Акти и одлуки Измени и дополнувања Пречистен текст Закон за …