View Post

Разликата помеѓу рамен и прогресивен данок

Даноците претставуваат задолжителна обврска на секое физичко или правно лице кон државата. Тие претставуваат еден од најважните приходи на државата, којашто ги наплаќа преку законски механизми. Даночната стапка го означува …

View Post

Закон за обилигациони односи

Закон за обилигациони односи линк до законот Исправка на законот за обилигациони односи линк Одлука бр.1 на Уставниот суд линк Одлука бр.2 на Уставниот суд линк Указ бр.1 за прогласување …

View Post

Закон за туристички дејности

Закон за туристички дејности линк до законот Указ бр.1 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за туристичата дејност линк Указ бр.2 за прогласување на законот за …

View Post

Закон за трговски друштва

Закон за трговски друштва линк до законот Закон за изменување на законот за трговски друштва линк Закон за дополнување на законот за трговски друштва линк Указ бр.1 за прогласување на …

View Post

Закон за трговија

Закон за трговија линк до законот Закон за изменување на законот за трговија бр.120 линк до законот Одлука од Уставниот суд линк Указ бр.1 за прогласување на законот за изменување …