View Post

Freshbook алатка

Онлајн алатки за подготовка на фактури и испратници: Freshbook accounting and invoicing

View Post

Прилози за упис на ДООЕЛ

Изјава за основање на ДООЕЛ со паричен влог Изјава за основање на ДООЕЛ со паричен влог со одложено плаќање Изјава за основање на ДООЕЛ со непаричен влог Изјава за основање …

View Post

Прилози за упис на ДОО

Договор за основање на ДОО со непаричен влог Договор за основање на ДОО со непаричен влог со одложено плаќање Договор за основање на ДОО со паричен влог Договор за основање …

View Post

Пренос на фирма

Пренесување на фирма и запишување во трговскиот регистар Кон пријавата за упис на пренесување на фирмата се приложува: договор за пренос на фирмата-заверен кај нотар и доказ дека сите доверители се согласиле …