View Post

Релевантен бизнис план, наместо перфектен бизнис план

Бизнис планот сеуште за постоечките бизниси претставува основна алатка за управување на секојдневните активности на компанијата и врската помеѓу сегашната состојба и визијата на претприемачот. Но, успехот не е едноставен …

View Post

Бизнис план – Содржина и резиме

Откако ќе ја свртите насловната страна, односно откако ќе го отворите бизнис планот ќе дојдете до содржината на истиот и до резимето на истиот. Карактеристично за овие два елемента е …

View Post

Бизнис План – Општо за Компанијата

Досега веќе ја имате изработено насловната страна и секако го поставивте костурот во вид на резиме и содржина. Веќе треба да започнете да се занимавате со вистинскиот процес на планирање. Во овој наслов …

View Post

Oпис на бизнис план: Индустрија

Креирање на ефикасен бизнис план Извадена содржина од  American Express® OPEN Small Business Nerwork Започнете го вашиот бизнис опис со краток преглед на индустријата на која ќе се натпреварувате. На …

View Post

Опис на бизнис план: Цени

Креирање на ефикасен бизнис план Извадена содржина од  American Express® OPEN Small Business Nerwork Дискутирајте што ќе наплаќате за вашиот производ или услуга и како ќе ја добиете цената. На пример, …

View Post

Опис на бизнис план: Вашата компанија

Креирање на ефикасен бизнис план Извадена содржина од  American Express® OPEN Small Business Nerwork Дискусијата за вашата компанија треба да започне со изјава за вашата мисија – една или две …

View Post

Опис на бизнис план: Позиционирање

Креирање на ефикасен бизнис план Извадена содржина од  American Express® OPEN Small Business Nerwork Позиција е вашиот идентитет на пазарот: како сакате пазарот и вашите конкуренти да го гледаат вашиот …