View Post

Релевантен бизнис план, наместо перфектен бизнис план

Бизнис планот сеуште за постоечките бизниси претставува основна алатка за управување на секојдневните активности на компанијата и врската помеѓу сегашната состојба и визијата на претприемачот. Но, успехот не е едноставен …

View Post

Претприемничко предвидување – Пет принципи

Предвидувањето на еден претприемач како и било што друго има свои сопствени принципи кои мора да се знаат доколку претприемачот сака да имплементира успешно предвидување за сопствениот бизнис. Пет основни …

View Post

Разделете ја Вашата публика

Сегментација на купувачите е разбирање на уникатните карактеристики и однесувања на Вашите клиенти за да може да излезе со маркетинг порака која ефективно ќе комуницира со нив. Исто така, Ви помага …

View Post

Успешен претприемач – одлучувачки фактори – реалност

Петнаесетте фактори кои влијаат на успешноста на претприемачот: Спремност да превземе акција, Знаење, Креативност, Вештини, Интелигенција, Истрајност, Упорност, Тимска работа, Вкалкулирано ризикување, Самодоверба, Искуство, Талент Чесност, Врски и Среќа. Зошто …

View Post

Бизнис план – Содржина и резиме

Откако ќе ја свртите насловната страна, односно откако ќе го отворите бизнис планот ќе дојдете до содржината на истиот и до резимето на истиот. Карактеристично за овие два елемента е …

View Post

Бизнис План – Општо за Компанијата

Досега веќе ја имате изработено насловната страна и секако го поставивте костурот во вид на резиме и содржина. Веќе треба да започнете да се занимавате со вистинскиот процес на планирање. Во овој наслов …

View Post

Бизнис план – SWOT анализа

Бизнис план – SWOT анализа Сега е време во овој дел од процесот на планирање да ги видите нашите реални позиции. Ни оваа анализа не мора да биде конечна туку …

View Post

SWOT анализа – еден прашалник

Овој Анкетен прашалник претставува практична примена на SWOT-анализа при истражување на работењето на производствените претпријатија, меѓутоа може да се користи и во секое друго претпријатие. Опфатени се сите актуелни прашања во тој …