Типови на претпријатија

Според Закон за трговски друштва (ЗТД) на Република Македонија, претпријатијата се делат на неколку групи.

Категорија Закон за трговски друштва
Микро претпријатија До 10 вработени

Бруто приход од било кој извор до 50000 евра

Мали претпријатија До 50 вработени

Годишен приход до 2 милиони евра

Просечна вредност на вкупни средства на актива до 2 милиони евра

Средни претпријатија До 250 вработени

Годишен приход до 10 милиони евра

Просечна вредност на вкупни средства на актива до 11 милиони евра