Среден трговец

За среден трговецсогласно ЗТД на РМ, се смета трговецот кој во секоја од последните две пресметковни години, односно во првата година од работењето ги задоволил најмалку два од можните три следни критериуми, и тоа:

  • просечниот број на вработените врз основа на часови на работа да е до 250 работници
  • годишниот приход да е помал од 10.000.000 ЕВРА во денарска противвредност
  • среден просечната вредност (на почетокот и на крајот на пресметковната година) на вкупните средства (во активата) да е помала од 11.000.000 ЕВРА во денарска противвредност.