ПРЕТПРИЕМНИШТВО – САМОВРАБОТУВАЊЕ СО ГРАНТ

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА АКТИВНА МЕРКА: (ОП 2020 МЕРКА 1) ПОДДРШКА ЗА САМОВРАБОТУВАЊЕ (ПРЕТПРИЕМНИШТВО)
НАМЕНА НА ЈАВНИОТ ОГЛАС: ЈАВЕН ОГЛАС НАМЕНЕТ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
ВАЖИ ОД 13.02.2020 ДО 30.06.2020

 

Ако сте човек со визија за свој бизнис, мотив за „сам свој газда“, енергија да се борите со предизвиците, тогаш овој Оглас е токму за вас.

Прочитајте и дознајте повеќе за можноста да добиете неповратна финансиска помош од 5.000 до 10.000 евра од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија и да основате свој бизнис.

За сите дополнителни прашања Ве очекуваме да дојдете во Центарот за вработување и да видите за што станува збор!

 

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија за Програмата 1. Поддршка за Самовработување (Претприемништво), финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, на ден 13.02. 2020 година се објавува

ЈАВЕН ПОВИК

до

невработените лица

1. Се охрабруваат невработени лица со претприемачки дух, со визија да основаат свој бизнис да аплицираат во Програмата Поддршка за Самовработување (Претприемништво).

– Се повикуваат сите заинтересирани невработени лица, невработени млади лица до 29 години, невработени лица со попреченост, невработени жени од ранливи категории, кои своето вработување сакаат да го решат со финансиска поддршка преку Програмата Поддршка за Самовработување (Претприемништво), да се пријават во работните клубови на центрите за вработување на АВРСМ со цел аплицирање за учество во програмата.

2. Програмата Поддршка за Самовработување (претприемништво) обезбедува :

Експертска поддршка во форма на обука за претприемништвото и водење бизнис, ваучер систем за изработка на бизнис план и поддршка при регистрирање на бизнисите ;
Неповратни средства (грант) во износ од 246.000 до 307.500 денари по корисник или до 615.000 денари доколку се основа правен субјект од два содружника како ДОО – Друштво со ограничена одговорност од две лица, при што секој од содружниците ќе има еднаков (50%) удел во друштвото.
Финансиска поддршка за дополнително вработување за бизниси основани од лица со попреченост
Советодавна/ менторска поддршка во период од 12 месеци од основањето на бизнисот ќе се обезбеди и на следниве целни групи:
лица со попреченост
припадници на ромската заедница
жени од ранливи категории (приматели на социјална помош, жртви на семејно насилство, жртви на трговија со луѓе, самохрани мајки и социјално исклучени жени по основ на технолошки вишок и стечај).
3. Заинтересираните лица за учество во Програмата можат да аплицираат до исполнување на предвидениот број на кандидати.

4. Во оваа програма, ќе можат да се вклучат и невработените лица кои имаат завршено обука за претприемништво и/или изработено бизнис план во 2019 година.

5. Лицата кои добиле грант за Самовработување во изминатите години, немаат право да аплицираат за учество во Програмата.

6. Преку програмата нема да се поддржи основање на бизниси во следните дејности:

Земјоделска дејност, односно дејност од Сектор А/А, Оддел 01 – Растително и животинско производство, лов и услужни дејности поврзани со нив, со исклучок на органско земјоделско производство;
Бизниси во дејност од класа 49.32 – Такси служба;
Производство и дистрибуција на оружје, односно дејност од класа 25.40 – Производство на оружје и муниција;
Финансиски и осигурителни бизниси и активности кои вклучуваат игри на среќа, односно дејност од Сектор K/И – Финансиски дејности и дејности на осигурување.
По исклучок од Точка 1 и 2, невработените лица со попреченост, корисниците на гарантирана минимална помош и невработените лица Роми, ќе можат да регистрираат правен субјект во земјоделска дејност и такси служба.

7. Правата и обврските помеѓу АВРСМ, УНДП и учесниците во програмата ќе бидат уредени со склучување на меѓусебен договор.

Пријавата за учество треба да се поднесе во работниот клуб во центрите за вработување, секој работен ден од 09:00 – 14:00 часот. Сите заинтересирани можат да добијат детални информации за мерката во работните клубови на 30-те Центри за вработување на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, контакт центарот 02-3111-850 и веб страните www.av.gov.mk и www.rabotaimoznosti.mk.

 

Превземено од АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА