Според законот за работните односи на РМ, за регулирање на истите, потребните се следните документи:

  • Евиденција на работно време за секој вработен
  • Користење на годишен одмор
  • Постапка за отпочнување и водење на боледување
  • Постапка за прекинување на работниот однос