Одговорност

МојБизнис не презема никаква одговорност за веродостојноста и тековноста на објавените информации. Приложените информации и документи се од едукативен и информативен карактер и МојБизнис не превзема одговорност доколку при користењето на информациите се предизвика штета. МојБизнис се труди да ги следи промените и да ги објавува на веб страницата mojbiznis.mk, но сепак за најнови информации препорачуваме да се информирате од државните институции кои се задолжени за нивно ажурирање.

Преку МојБизнис можете да се поврзете со други страни кои не се под контрола на МојБизнис. Ние немаме контрола врз природата, содржината и достапноста на овие страници. Вклучувањето и поврзувањето со тие страни не мора да значи препорака или одобрување на ставовите изразени во нив.

Сите напори се вложуваат за одржување на МојБизнис и негово непречено функционирање. Сепак, МојБизнис не презема никаква одговорност за, и нема да биде одговорен, доколку веб страницата е привремено недостапна поради технички проблеми надвор од нашата контрола.