Микро претпријатие

Микро претпријатие, односно микро трговец според ЗТД (Закон заз трговски друштва):

  • просечниот број на вработените, врз основа на часови на работа да е до 10 работници
  • бруто приход остварен од трговецот од кој било извор да не надминува 50.000 ЕВРА во денарска противвредност