Мал трговец

Мал трговец според ЗТД, е трговецот кој во секоја од последните две пресметковни години, односно во првата година од работењето ги задоволил најмалку два од можните три следни критериуми, и тоа:

  • просечниот број на вработените врз основа на часови на работа да е до 50 работници
  • годишниот приход да е помал од 2.000.000 евра во денарска противвредност
  • просечната вредност (на почетокот и на крајот на пресметковната година) на вкупните средства (во активата) да е помала од 2.000.000 ЕВРА во денарска противвредност