Книговодство    

Книговодство е запишување на сите трансакции што произлегуваат од вашите деловни активности кои можат да се изразат во пари.

За да го водите вашиот бизнис како што треба, потребно е да знаете колку пари сте добиле, колку пари сте потрошиле и што е најважно, како сте ги потрошиле. Еден книговодствен систем може да ви ги даде овие информации. Добрите информации во бизнисот овозможуваат да не се работи и со претпоставки.

Ова ви ги дава и сите информации кои ви се потребни за да поставите едноставен и корисен систем за евиднеција.

Книгите за евиденција се состојат од една главна книга и од помошни книги.

Главната книга е основната книга во која ги внесувате скоро сите бројки кои произлегуваатод вашите деловни активности.

Помошните книги се користат за евидентирање на информации кои ќе ви помогнат да се присетите за важни нешта во врска со вашиот бизнис, односно сметките што треба да ги платите или платите што ги исплаќате. Бројот на помошни книги варира зависно од обемот и видот на бизнисот, односно дејноста со која се занимавате.