КАКО СЕ ПРЕСМЕТУВА БРУТО-ПЛАТА

1) Пресметката на плата за работник кој работи вкупен број на часови во месецот се врши на следниот начин:

Бруто плата – Придонеси – Лично ослободување = Основица за пресметка на персонален данок на доход (ПДД)
Основица за пресметка на ПДД х 10% = Износ на ПДД
Бруто плата – Придонеси – ПДД = Нето плата

2) За вработените кои работат помалку часови во месецот од вкупниот број на часови, пресметката се врши по час, односно се пресметува бруто плата и лично ослободување согласно со часовите поминати на работа.

3) Кога се пресметува плата која е пониска од најниската основица, доплатата на придонес до најниска основица се врши на следниот начин:

50% од просечната плата – Бруто плата = Основица за доплата
Основица за доплата х Стапка на придонес = Износ на придонес за доплата до најниска основица

4) Пресметката за плата со остварени часови на ефективна работа и часови на боледување за плата која е пониска од најниската основица е следна:

Бруто плата / вкупен број часови во месецот х Часови за ефективна работа = Бруто плата за ефективни часови
Бруто плата / вкупен број часови во месецот х часови за боледување = Бруто плата за боледување

Доплата до минимална основица ќе се смета на следниот начин:
50% од просечна плата / вкупен број на часови во месецот х Часови на ефективна работа = Минимум согласно часовите
Минимум согласно часовите бруто плата за ефективни часови = Основица за доплата
Основица за доплата х Стапка на придонес = Износ на придонес за доплата до најниска основица

Пресметка на нето плата за во полињата 3.7 и 3.10 од клиентскиот софтвер
Поле 3.7 = 3.13 / вкупен број часови во месецот х Часови за ефективна работа
Поле 3.10 = 3.13 3.7

 

Извор:УЈП