Закон за јавни набавки

Закон за јавни набавки
Указ бр.1 за законот за изменување и дополнување на законот за јавни набавки
Указ бр.2 за законот за изменување и дополнување на законот за јавни набавки
Указ бр.3 за законот за изменување и дополнување на законот за јавни набавки
Указ бр.4 за законот за изменување и дополнување на законот за јавни набавки
Указ бр.5 за законот за изменување и дополнување на законот за јавни набавки
Указ бр.6 за законот за изменување и дополнување на законот за јавни набавки
Указ бр.7 за законот за изменување и дополнување на законот за јавни набавки
Указ бр.8 за законот за изменување и дополнување на законот за јавни набавки
Указ бр.9 за законот за изменување и дополнување на законот за јавни набавки
Указ бр.10 за законот за изменување и дополнување на законот за јавни набавки
Указ бр.11 за законот за изменување и дополнување на законот за јавни набавки
Указ бр.12 за законот за изменување и дополнување на законот за јавни набавки
Указ за законот за дополнување на законот за јавни набавки
Указ бр.1 за законот за изменување на законот за јавни набавки
Указ бр.2 за законот за изменување на законот за јавни набавки
Указ бр.3 за законот за изменување на законот за јавни набавки
Законодавно-правна комисија на собранието на Република Македонија бр.1
Законодавно-правна комисија на собранието на Република Македонија бр.2
Исправка на законот за дополнување и изменување на законот за јавни набавки
Автентично толкување на член 18 став 3 од законот за јавни набавки