Закон за туристички дејности

Закон за туристички дејности
Указ бр.1 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за туристичата дејност
Указ бр.2 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за туристичата дејност
Указ бр.3 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за туристичата дејност
Указ бр.4 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за туристичата дејност
Указ бр.5 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за туристичата дејност
Указ бр.6 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за туристичата дејност
Указ бр.7 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за туристичата дејност
Указ бр.8 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за туристичата дејност
Указ бр.9 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за туристичата дејност
Указ бр.10 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за туристичата дејност