Закон за трговски друштва

Закон за трговски друштва
Закон за изменување на законот за трговски друштва
Закон за дополнување на законот за трговски друштва
Указ бр.1 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за трговски друштва
Указ бр.2 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за трговски друштва
Указ бр.3 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за трговски друштва
Указ бр.4 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за трговски друштва
Указ бр.5 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за трговски друштва
Указ бр.6 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за трговски друштва
Указ бр.7 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за трговски друштва
Указ бр.8 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за трговски друштва
Указ бр.9 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за трговски друштва
Указ бр.10 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за трговски друштва
Указ бр.11 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за трговски друштва
Указ бр.12 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за трговски друштва
Указ бр.13 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за трговски друштва
Указ бр.14 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за трговски друштва
Указ бр.15 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за трговски друштва
Указ бр.16 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за трговски друштва
Указ бр.17 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за трговски друштва
Исправка на тарифникот за извршените геодетски работи од страна на трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи
Исправка на тарифникот за висината на надоместокот за извршените геодетски работи од страна на трговците поединци, овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи
Одлука за давање согласност на тарифникот за извршените геодетски работи од страна на трговците поединци , овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи
Одлука за утврдување на трговските друштва од посебно значење за работа во кризна состојба
Правилник за содржината,формата и начинот на водење на регистарот за трговските друштва за издадените согласности за производство на вооружување и воена опрема
Правилник за содржината,формата и начинот на водење на регистарот за трговските друштва за издадените согласности за промет на вооружување и воена опрема
Автентично толкување на членот 460 став 3 од законот за трговските друштва
Автентично толкување на членот 29 став 2 точка 4 од законот за трговските друштва