Закон за детективска дејност

Закон за детективската дејност
Указ бр.1 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за детективската дејност
Указ бр.2 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за детективската дејност
Указ бр.3 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за детективската дејност
Указ бр.4 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за детективската дејност
Указ бр.5 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за детективската дејност
Указ бр.6 за прогласување на законот за изменување и дополнување на законот за детективската дејност
Указ за прогласување на законот за дополнување на законот за детективската дејност