Добро книговодство

ДОБРО КНИГОВОДСТВО

Како што ќе расте вашиот бизнис и како што ќе купувате и продавате сѐ повеќе разновидна стока, ќе имате потреба книговодството да ви дава повеќе информации. Заради тоа книговодството е многу важно. За да дознаете повеќе за тоа, прочитајте ја главата Книговодството од Работната книга. Ако сакате да воведете книговодствен систем, би можеле да добиете помош од стручна агенција, или можете да најмите некој за тоа. Ова значи дека ќе треба да ги сочувате сите свои сметки, фактури, ленти од касата и сите други документи во врска со парите, за да му ги предадете кога ќе дојде.

И на крај, повторно, но исто толку важно: Држете ги сопствените раце, како и рацете на вашето семејство, подалеку од готовината во касата!