Даночна регулатива

Закон за даночна постапка

Закон за данокот на личен доход

Закон за данокот на додадена вредност

Закон за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица

Закон за данокот на добивка

Закон за игрите на среќа и за забавните игри

Закон за финансиска дисциплина

Закон за донации и за спонзорства во јавните дејности

Закон за јавна внатрешна финансиска контрола

Закон за Управата за јавни приходи

Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување

Закон за отпишување на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување